ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πρόοδος Ερωτηματολογίου

Θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα έγγυρο email.

Θα πρέπει να καταχωρήσετε το Όνομα και το Επώνυμο σας, καθώς και ένα έγγυρο email προκειμένου να υποβάλλετε τις απαντήσεις σας.
Έχετε ήδη υποβάλλει αυτό το Ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις σας δε θα υποβληθούν.

Ι.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1.1. Υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα / ομάδες / κοινωνικοπολιτισμικές συνθήκες ή συγκεκριμένα γεγονότα που επηρέασαν τον εθνικό νομοθέτη για τη διαμόρφωση της ισχύουσας ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή [εφόσον υπάρχει];
1.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, ποιοι ήταν αυτοί;

ΙΙ . Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1.1. Κατά τη γνώμη σας η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε ζευγάρια θα πρέπει να επιτρέπεται όταν:
1.2. Θεωρείτε επαρκές το σύστημα ελέγχου των όρων πρόσβασης σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
1.3. Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ, το πρόβλημα οφείλεται:

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ IYA

2.1. Θεωρείτε ορθό να προβλέπεται στο δίκαιο, ως προϋπόθεση εφαρμογής μεθόδων ΙΥΑ:
2.2. Ποιο θα ήταν αυτό κατά τη γνώμη σας;
2.3. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να ελέγχεται η υγεία των μελλοντικών γονέων πριν από την προσφυγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (πλην της ιατρικής αδυναμίας απόκτησης παιδιών με φυσικό τρόπο);
2.4. Θεωρείτε ότι ελέγχεται στην πράξη η υγεία των μελλοντικών γονέων;
2.5. Θεωρείτε ότι πρέπει να παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης κάθε συντρόφου, μετά τη χορήγηση του γεννητικού υλικού;
2.6. Αν ΝΑΙ, μέχρι ποιου χρονικού σημείου; Μπορεί να ανακαλείται και μετά τη γονιμοποίηση; Ακόμα κι αν έτσι δεν θα μπορέσει ποτέ ο άλλος να αποκτήσει δικό του βιολογικό παιδί, επειδή λ.χ. δεν διαθέτει άλλο γεννητικό υλικό;

3. ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3.1. Πιστεύετε ότι πρέπει να επιτρέπεται η ετερόλογη γονιμοποίηση;
3.2. Αν ΝΑΙ, πιστεύετε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται ακόμα κι όταν χρησιμοποιείται τόσο ξένο ωάριο όσο και ξένο σπέρμα;

4. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΥΑ

4.1. Πιστεύετε ότι ανά κύκλο ΙΥΑ θα πρέπει να εμφυτεύεται:
4.2. Σε περίπτωση εμφύτευσης πολλών γονιμοποιημένων ωαρίων, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλεκτικής μείωσης;
4.3. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να προσφέρεται η δυνατότητα κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού (σπέρματος / ωαρίων / γονιμοποιημένων ωαρίων);

Σχολιάστε:

4.4. Τι θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνεται το πλεονάζον γεννητικό υλικό;

5. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

5.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η προεμφυτευτική διάγνωση;
5.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ,
5.3. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η επιλογή φύλου μέσω της εφαρμογής των μεθόδων ΙΥΑ;
5.4. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ,
5.5. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η βελτίωση του γενετικού υλικού (προσδιορισμός ύψους, χρώματος, ευφυΐας κλπ του παιδιού);
5.6. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ,

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

1.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η γονιμοποίηση μετά τον θάνατο του / της συντρόφου που είχε συναινέσει σε αυτήν;
1.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, η μεταθανάτια γονιμοποίηση θα πρέπει να επιτρέπεται
1.3. Ως ποιο χρονικό σημείο μετά τον θάνατο θα πρέπει να επιτρέπεται η γονιμοποίηση;

2. ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

2.1.Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα;
2.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, θα πρέπει να επιτρέπεται
2.3. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να χορηγείται αμοιβή στην παρένθετη μητέρα;
2.4. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να χορηγείται αποζημίωση στην παρένθετη μητέρα για την απώλεια ωρών εργασίας, έξοδα διατροφής κλπ.
2.5. Αν ΝΑΙ, τι θα πρέπει να καλύπτει η αποζημίωση;
2.6. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπορεί η παρένθετη μητέρα να διακόπτει την εγκυμοσύνη, εφόσον το επιθυμεί, ακόμα και παρά την αντίθετη γνώμη του ζεύγους;
2.7. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπορούν να τίθενται περιορισμοί στην παρένθετη μητέρα από τους μελλοντικούς γονείς του παιδιού (διατροφή, άσκηση, κάπνισμα κλπ);
2.8. Αν διαπιστωθεί ότι το έμβρυο πάσχει από σοβαρή ασθένεια, που δικαιολογεί διακοπή της κύησης, θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπορεί το ζεύγος να υποχρεώνει την παρένθετη μητέρα σε διακοπή της εγκυμοσύνης, μολονότι εκείνη δεν το επιθυμεί;
2.9. Θα πρέπει να ενημερώνεται το παιδί σχετικά με τη γέννησή του από παρένθετη μητέρα;

3. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ

3.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η αναπαραγωγική κλωνοποίηση, όταν το άτομο δεν μπορεί να αποκτήσει βιολογικά δικό του υγιές παιδί με άλλο τρόπο;

ΙV. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ KAI ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

1. ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπορεί μια μοναχική γυναίκα να αποκτά παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
1.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ,
1.3. Θεωρείτε ότι θα πρέπει και μια μοναχική γυναίκα να μπορεί να προσφύγει στη μέθοδο της παρένθετης μητρότητας με τους ίδιους όρους όπως και ένα ζευγάρι;

2. ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΑΝΔΡΑΣ

2.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπορεί ένας μοναχικός άνδρας να αποκτά παιδί με προσφυγή σε παρένθετη μητρότητα;
2.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ,
2.3. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, θα θεωρούσατε αποδεκτή ακόμα και την πλήρη υποκατάσταση;

3. ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

3.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να αποκτά παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
3.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, ισχύει

4. ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ

4.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να μπορεί ένα άτομο που έχει αλλάξει φύλο, να αποκτά παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;

V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1.1.Θεωρείτε ότι οι χώροι φύλαξης του γεννητικού υλικού πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφάλειας;
1.2. Γίνονται με επάρκεια οι απαιτούμενοι έλεγχοι από κάποια αρμόδια αρχή;

2. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

2.1. Ελέγχεται με επάρκεια στην πράξη η υγεία των δοτών γεννητικού υλικού;
2.2. Αν ΟΧΙ, που οφείλεται αυτό;
2.3.Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ανώτατος αριθμός παιδιών που θα δημιουργούνται από το γεννητικό υλικό του ίδιου ανθρώπου;
2.4. Λειτουργεί στην πράξη μηχανισμός ελέγχου του αριθμού των παιδιών που γεννιούνται από τον ίδιο δότη;
2.5. Αν ΝΑΙ, σε επίπεδο

VΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ

1.1. Θεωρείτε ότι μπορεί να απαγορεύεται η γέννηση ενός παιδιού με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με την αιτιολογία ότι το παιδί πρέπει:

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ IYA

2.1. Θεωρείτε ότι μπορεί να απαγορευτεί σε μια γυναίκα να αποκτήσει παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με την αιτιολογία ότι θα πρέπει να μην εκτεθεί σε κίνδυνο η υγεία της;

3. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

3.1. Θεωρείτε ότι το γονιμοποιημένο ωάριο in vitro πρέπει να προστατεύεται από το δίκαιο:

4. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

4.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να προστατεύεται η ανωνυμία των δοτών του γεννητικού υλικού;
4.2. Θεωρείτε ότι έχει δικαίωμα το παιδί να γνωρίζει τους δότες του γεννητικού υλικού;

5. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

5.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η πώληση / προσφορά προς πώληση / αγορά γεννητικού υλικού;
5.2.Στην πράξη, πιστεύετε ότι προσφέρονται χρήματα στους δότες σπέρματος και ωαρίων;
5.3. Θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να χορηγείται αποζημίωση στους δότες του γεννητικού υλικού;
5.4. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, τι θα έπρεπε να καλύπτει η αποζημίωση;

6. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

6.1. Θεωρείτε ότι ο γιατρός που μεσολαβεί μεταξύ του δότη γεννητικού υλικού και του λήπτη για τη χορήγηση αποζημίωσης, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανωνυμία του δότη, θα πρέπει να τιμωρείται για την πράξη αυτή;

7. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

7.1. Θεωρείτε ότι τηρείται το απόρρητο των ιατρικών φακέλων στα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;

8. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

8.1. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνεται έρευνα στα γονιμοποιημένα ωάρια που περισσεύουν στο πλαίσιο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
8.2. Μέχρι ποιου χρονικού σημείου μπορεί να γίνεται η έρευνα;
8.3. Πιστεύετε ότι μπορεί το γεννητικό υλικό επί του οποίου έγινε έρευνα, να αξιοποιείται στη συνέχεια για αναπαραγωγικούς σκοπούς;

VΙΙ. «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΥΑ & Η ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

1.1.Θεωρείτε ότι θα πρέπει να καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία η εφαρμογή των μεθόδων ΙΥΑ;
1.2.Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, θα πρέπει να καλύπτονται:
1.3. Ξέρετε πόσο κοστίζει κατά μέσο όρο μια απλή προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (in vitro / χωρίς κρυοσυντήρηση);

VIIΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1.ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ

1.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να απαγορεύεται και να τιμωρείται η ερωτική πράξη μεταξύ του τρίτου δότη/δότριας γεννητικού υλικού και του ενήλικου παιδιού που έχει γεννηθεί με ετερόλογη γονιμοποίηση;
1.2. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να απαγορεύεται και να τιμωρείται η ερωτική πράξη μεταξύ του ενήλικου παιδιού που έχει γεννηθεί με ετερόλογη γονιμοποίηση και του νόμιμου αλλά όχι βιολογικού του γονέα;

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

2.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να απαγορεύεται και να τιμωρείται η ερωτική πράξη μεταξύ της παρένθετης μητέρας και του παιδιού που έχει γεννήσει (μετά την ενηλικίωσή του), σε περίπτωση πλήρους υποκατάστασης;
2.2.Θεωρείτε ότι θα πρέπει να απαγορεύεται και να τιμωρείται η ερωτική πράξη μεταξύ των νόμιμων γονέων του παιδιού και του ενήλικου παιδιού τους, που έχει γεννηθεί με γεννητικό υλικό τρίτων, μέσω παρένθετης μητέρας;

3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

3.1. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να απαγορεύεται και να τιμωρείται η ερωτική πράξη μεταξύ του ενήλικου παιδιού που έχει γεννηθεί σε ζευγάρι ομόφυλων γυναικών και της συντρόφου της μητέρας του;

ΙΧ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1.1.Είναι συχνό φαινόμενο η μετακίνηση των πολιτών της χώρας σας σε άλλες χώρες για να εφαρμόσουν μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που δεν επιτρέπονται στην χώρα;
1.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναπαραγωγικού τουρισμού;
1.3. Αν η απάντηση στο 1.2. είναι η (β), ποια είναι η μέθοδος που επιλέγεται συνήθως στην άλλη χώρα:
1.4. Αν η απάντηση στο 1.2. είναι η (γ) η εφαρμογή ποιας μεθόδου υπόκειται σε αυστηρότερες προϋποθέσεις στη χώρα σας;
1.5.Υποδεικνύουν οι γιατροί σε άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, να μεταβούν σε άλλη χώρα προκειμένου να υιοθετήσουν πράξεις οι οποίες είναι απαγορευμένες στην χώρα όπου ασκούν οι ίδιοι την ιατρική;
1.6. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, υποδεικνύουν παράλληλα συγκεκριμένα ιατρικά κέντρα;
1.7. Αν η απάντηση είναι (α) ή (β) συναρτούν οικονομικά συμφέροντα με τα κέρδη που αποκομίζουν τα συγκεκριμένα ιατρικά κέντρα;

2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

2.1.Είναι συχνό φαινόμενο να έρχονται στη χώρα σας άτομα για να εφαρμόσουν μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που δεν επιτρέπονται στην χώρα καταγωγής ή διαμονής τους;
2.2. Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναπαραγωγικού τουρισμού;
2.3. Αν η απάντηση στο 2.2. είναι η (β), ποια είναι η μέθοδος που επιλέγεται συνήθως στην χώρα σας:
2.4. Αν η απάντηση στο 2.2. είναι η (γ) η εφαρμογή ποιας μεθόδου υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές προϋποθέσεις στη χώρα σας;
2.5. Καταγράφονται οι περιπτώσεις ατόμων που έρχονται από άλλες χώρες για να υποβληθούν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής οι οποίες απαγορεύονται στις χώρες καταγωγής ή διαμονής τους;
2.6. Αν ΝΑΙ, ποιος τηρεί τους σχετικούς καταλόγους;
2.7. Θεωρείται ελεύθερη στη χώρα σας η εφαρμογή όλων των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε άτομα που δεν διαμένουν μόνιμα σε αυτήν;
2.8. Αν ΟΧΙ, υπάρχουν κατά τη γνώμη σας στην πράξη μηχανισμοί ελέγχου για την τήρηση των περιορισμών;
2.9. Ενημερώνονται οι άνθρωποι που δεν διαμένουν νόμιμα στη χώρα σας για τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσουν στη χώρα τους σε σχέση με το παιδί που πρόκειται να γεννηθεί;
2.10. Αν ΝΑΙ, ποιος κάνει την ενημέρωση;
2.11. Έχει υποπέσει στην αντίληψή σας να διαφημίζουν ιατρικά κέντρα της χώρας σας, τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε άλλες χώρες, όπου η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή;
2.12. Θεωρείτε ότι μπορεί ο αναπαραγωγικός τουρισμός στη χώρα σας να είναι οργανωμένος με συστηματικό τρόπο μεταξύ γιατρών / ιατρικών κέντρων του εξωτερικού και γιατρών / ιατρικών κέντρων της χώρας σας;

Χ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΑΠΟ ΕΔΔΑ – μόνο στις χώρες όπου υπάρχει

1.1. Η χώρα σας καταδικάστηκε το (α)________ από το ΕΔΔΑ, γιατί (β)_________________. Θεωρείτε ότι με τη νέα νομοθεσία που δημιουργήθηκε αντιμετωπίζετε επαρκώς το πρόβλημα, σύμφωνα με όσα έχει υποδείξει το Δικαστήριο;

2. ΓΕΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

2.1. Έχετε εντοπίσει άλλα προβλήματα – πέραν όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω – σχετικά με το περιεχόμενο ή τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη χώρα σας; Αν ΝΑΙ, ποια είναι αυτά:
2.2.Θα είχατε να κάνετε κάποιες προτάσεις για την βελτίωση της εθνικής νομοθεσίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε επίπεδο;
2.3. Θα είχατε να κάνετε κάποιες προτάσεις σχετικά με την ενοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην πράξη;