ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Survey Progress

Ι.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  Show All

1.1. Υπάρχει ειδική νομοθεσία για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, πότε θεσπίστηκε; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.3. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, έχει τροποποιηθεί μετά τη θέσπισή της η σχετική νομοθεσία;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.4. Αν η απάντηση στο 1.3. είναι ΝΑΙ, πότε τροποποιήθηκε; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.5. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, έχει συμπληρωθεί η ειδική νομοθεσία από κατευθυντήριες οδηγίες;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.6. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, ποιος διαμόρφωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.7. Έχει διαμορφωθεί Αρχή για να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.8. Αν η απάντηση στο 1.7. είναι ΝΑΙ, προσδιορίστε τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές της, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις
Show Answers

ΙΙ. Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Α. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ  Show All

1.1. Αποτελεί προϋπόθεση για την προσφυγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής η αδυναμία ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδιά με φυσικό τρόπο;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, ποια είναι η έννοια της «αδυναμίας»;
Show AnswersPossible Answers: (α) Mόνο ιατρική αδυναμία, (β) Kάθε πραγματική αδυναμία, όπως λ.χ. όταν ο σύζυγος ή σύντροφος είναι στη φυλακή και δεν επιτρέπονται άδειες ή συνεύρεση εντός φυλακής
1.3. Ποιος είναι αρμόδιος να πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.4. Με ποια κριτήρια γίνεται η πιστοποίηση των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.5. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.6. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
1.7. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης , (γ) ποινικής φύσης
1.8.Προσδιορίστε:
Show Answers

2. ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΚΝΟ  Show All

2.1. Αποτελεί προϋπόθεση για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή η αποφυγή μετάδοσης σοβαρής ασθένειας στο παιδί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, πώς ορίζεται η έννοια της «σοβαρής» ασθένειας;
Show AnswersPossible Answers: (α) Στο νόμο, (β) Από την Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, (γ) Κρίνει σε κάθε περίπτωση ο γιατρός
2.3. Ποιος είναι αρμόδιος να πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.4. Με ποια κριτήρια γίνεται η πιστοποίηση των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.5. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.6. Αν η απάντηση στο 2.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
2.7. Αν η απάντηση στο 2.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.8.Προσδιορίστε:
Show Answers

3. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΕ IYA  Show All

3.1. Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για να είναι επιτρεπτή η προσφυγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.2. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
3.3. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, η συνδρομή των προϋποθέσεων είναι διαζευκτική ή σωρευτική; Προσδιορίστε:
Show Answers

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ IYA

4. ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  Show All

4.1. Υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.2. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας αφορά:
Show AnswersPossible Answers: (α) Μόνο τη γυναίκα, (β) Μόνο τον άνδρα, (γ) Και τους δύο
4.3. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) Για τη γυναίκα:, (β) Για τον άνδρα:
4.4. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.5. Αν η απάντηση στο 4.4. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
4.6. Αν η απάντηση στο 4.4. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
4.7.Προσδιορίστε:
Show Answers
4.8. Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.9. Αν η απάντηση στο 4.8. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας αφορά:
Show AnswersPossible Answers: (α) Μόνο τη γυναίκα, (β) Μόνο τον άνδρα, (γ) Και τους δύο
4.10. Αν η απάντηση στο 4.8. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) Για τη γυναίκα:, (β) Για τον άνδρα:
4.11. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.12. Αν η απάντηση στο 4.11. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
4.13. Αν η απάντηση στο 4.11. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
4.14.Προσδιορίστε:
Show Answers
4.15. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ηλικιακών ορίων με δικαστική απόφαση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.16. Αν η απάντηση στο 4.15. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Με ειδική διαδικασία ή με βάση γενικές διατάξεις; Προσδιορίστε:
Show Answers

5. ΥΓΕΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  Show All

5.1. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το να είναι οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί γονείς υγιείς;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.2. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΝΑΙ, ενδιαφέρει η υγεία:
Show AnswersPossible Answers: (α) Μόνο της γυναίκας, (β) Μόνο του άνδρα, (γ) Και των δύο
5.3. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία διαπιστώνεται η ύπαρξη του προβλήματος υγείας που αποκλείει την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show Answers
5.4. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΝΑΙ, τα προβλήματα υγείας που αποτελούν κώλυμα για την υπαγωγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα καθορίζει:
Show AnswersPossible Answers: (α) γενικά ο νόμος, (β) γενικά ο νόμος, αλλά εξειδικεύει η Αρχή, (γ) μόνον η Αρχή
5.5. Αν η απάντηση στο 5.3. είναι (α) ή (β), ποια προβλήματα υγείας εμποδίζουν την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show AnswersPossible Answers: (α) Σωματική αναπηρία, (β) Σοβαρές ασθένειες, (γ) Παχυσαρκία, (δ) Ψυχικές ασθένειες, (ε) Άλλο
5.6. Αν η απάντηση στο 5.3. είναι (γ), ποια προβλήματα υγείας έχουν εμποδίσει ως τώρα την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show Answers
5.7. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.8. Αν η απάντηση στο 5.7. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
5.9. Αν η απάντηση στο 5.7. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.10. Προσδιορίστε:
Show Answers

6. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΤΕΚΝΟ  Show All

6.1. Χρειάζεται συναίνεση και των δύο συζύγων / συντρόφων για την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.2. Χρειάζεται ορισμένος τύπος για την παροχή συναίνεσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.3. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση, όταν υπάρχει γάμος των γονέων, δίδεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) με απλό έγγραφο, (β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (γ) με άλλο τρόπο. Προσδιορίστε:
6.4. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση, όταν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης, δίδεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) με απλό έγγραφο, (β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (γ) με άλλο τρόπο. Προσδιορίστε:
6.5. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση, όταν υπάρχει ελεύθερη ένωση, δίδεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) με απλό έγγραφο, (β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (γ) με άλλο τρόπο. Προσδιορίστε:
6.6.Σε ποιον απευθύνεται η συναίνεση;
Show AnswersPossible Answers: (α) Προς τον γιατρό, (β) Προς την Αρχή, (γ) Προς άλλον. Προσδιορίστε:
6.7. Μπορεί η συναίνεση εντός γάμου να ανακληθεί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.8. Αν η απάντηση στο 6.7. είναι ΝΑΙ, μέχρι πότε χωρεί η ανάκληση;
Show AnswersPossible Answers: (α) Μέχρι τη γονιμοποίηση, (β) Μέχρι την μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου
6.9. Υπάρχει κάποιος τύπος για την ανάκληση της συναίνεσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.10. Αν η απάντηση στο 6.9. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί:
Show AnswersPossible Answers: (α) Μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (β) Με απλό έγγραφο, (γ) Με τον ίδιο τύπο που δόθηκε
6.11. Μπορεί η συναίνεση στο πλαίσιο συμφώνου συμβίωσης να ανακληθεί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.12. Αν η απάντηση στο 6.11. είναι ΝΑΙ, μέχρι πότε χωρεί η ανάκληση:
Show AnswersPossible Answers: (α) Μέχρι τη γονιμοποίηση, (β) Μέχρι την μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου
6.13. Υπάρχει κάποιος τύπος για την ανάκληση της συναίνεσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.14. Αν η απάντηση στο 6.13. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί:
Show AnswersPossible Answers: (α) Μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (β) Με απλό έγγραφο, (γ) Με τον ίδιο τύπο που δόθηκε
6.15. Μπορεί η συναίνεση στο πλαίσιο ελεύθερης συμβίωσης να ανακληθεί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.16. Αν η απάντηση στο 6.15. είναι ΝΑΙ, μέχρι πότε χωρεί η ανάκληση;
Show AnswersPossible Answers: (α) Μέχρι τη γονιμοποίηση, (β) Μέχρι την μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου
6.17. Υπάρχει κάποιος τύπος για την ανάκληση της συναίνεσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.18. Αν η απάντηση στο 6.17. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση μπορεί να ανακληθεί:
Show AnswersPossible Answers: (α) Μόνο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (β) Με απλό έγγραφο, (γ) Με τον ίδιο τύπο που δόθηκε
6.19. Αν κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν συναινέσει πεθάνει πριν από την εμφύτευση, η συναίνεσή του θεωρείται:
Show AnswersPossible Answers: (α) ότι έχει ανακληθεί, (β) ότι εξακολουθεί να είναι ισχυρή.
6.20. Υπάρχουν έννομες συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς την συναίνεση του άνδρα ή μολονότι η συναίνεσή του έχει ανακληθεί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.21. Αν η απάντηση στο 6.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα, (δ) το παιδί που θα γεννηθεί
6.22. Αν η απάντηση στο 6.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
6.23. Υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί η εμφύτευση παρά την ανάκληση της συναίνεσης του άνδρα, εφόσον η ανάκληση θεωρηθεί καταχρηστική;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.24. Ποιος αποφασίζει σχετικά; Προσδιορίστε:
Show Answers
6.25. Υπάρχουν έννομες συνέπειες για εκείνον που ανακαλεί τη συναίνεσή του;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.26. Αν η απάντηση στο 6.25. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) αστικής φύσης, (β) ποινικής φύσης
6.27. Αν η απάντηση στο 6.25. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αυτές αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) τον άνδρα που ανακαλεί, (β) τη γυναίκα που ανακαλεί
6.28. Αν η απάντηση στο 6.25. είναι ΝΑΙ, οι έννομες αυτές συνέπειες υπάρχουν:
Show AnswersPossible Answers: (α) οποτεδήποτε ανακληθεί η συναίνεση, (β) όταν η συναίνεση ανακαλείται μετά τη γονιμοποίηση, (γ) όταν η συναίνεση ανακαλείται μετά τη γονιμοποίηση και ο άνδρας δεν έχει πλέον καμία δυνατότητα να γίνει γενετικός πατέρας, (δ) όταν η συναίνεση ανακαλείται μετά τη γονιμοποίηση και η γυναίκα δεν έχει πλέον καμία δυνατότητα να γίνει γενετική μητέρα.

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΖΕΥΓΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  Show All

7.1. Προβλέπεται υποχρέωση του γιατρού να ενημερώνει το ζευγάρι για ζητήματα σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.2. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, η ενημέρωση αφορά:
Show AnswersPossible Answers: (α) το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία της γυναίκας , (β) μόνο τους πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία της γυναίκας, (γ) το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, (δ) μόνο τους πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, (ε) τις μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν, (στ) τα ποσοστά αποτυχίας κάθε μεθόδου, σε συνάρτηση με την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά του ζεύγους, (ζ) άλλο. Προσδιορίστε:
7.3. Υπάρχουν έννομες συνέπειες αν δεν γίνει η ενημέρωση που προβλέπει ο νόμος;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.4. Αν η απάντηση στο 7.3. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι συνέπειες και ποιους αφορούν; Προσδιορίστε:
Show AnswersPossible Answers: (α) Τη ΜΙΥΑ, (β) Το γιατρό, (γ) Το ζευγάρι, (δ) Το παιδί
7.5. Αν ο γιατρός θεωρεί ότι δεν πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.6. Αν η απάντηση στο 7.5. είναι ΝΑΙ, είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους για να αρνηθεί την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.7. Αν η απάντηση στο 7.6. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι λόγοι που ορίζει ο νόμος; Προσδιορίστε:
Show Answers

Γ. ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

8. ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ  Show All

8.1. Επιτρέπεται από τον νόμο η εφαρμογή της μεθόδου της σπερματέγχυσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.2. Αν η απάντηση στο 8.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) μόνον η ομόλογη σπερματέγχυση, (β) τόσο η ομόλογη όσο και η ετερόλογη
8.3. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι (α), η ομόλογη σπερματέγχυση εφαρμόζεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) μόνο όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
8.4. Αν η απάντηση στο 8.3. είναι η (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
8.5. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι η (β), η ομόλογη και ετερόλογη σπερματέγχυση εφαρμόζεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) μόνο όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
8.6. Αν η απάντηση στο 8.5. είναι η (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
8.7. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.8. Αν η απάντηση στο 8.7. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
8.9. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.10. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.11. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.12. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

9. ΟΜΟΛΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  Show All

9.1. Επιτρέπεται η μέθοδος της ομόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
9.2. Αν η απάντηση στο 9.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) μόνο όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
9.3. Αν η απάντηση στο 9.2. είναι η (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
9.4. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
9.5. Αν η απάντηση στο 9.4. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
9.6. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
9.7. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
9.8. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
9.9. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

10. ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  Show All

10.1. Επιτρέπεται η μέθοδος της ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
10.2. Αν η απάντηση στο 10.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) με σπέρμα τρίτου, (β) με νωπό ωάριο άλλης γυναίκας, (γ) με κρυοσυντηρημένο ωάριο άλλης γυναίκας, (δ) τόσο με σπέρμα όσο και με ωάριο τρίτων,αλλά και απευθείας με γονιμοποιημένο ωάριο τρίτων
10.3. Αν η απάντηση στο 10.1. είναι ΝΑΙ, η ετερόλογη εξωσωματική γονιμοποίηση επιτρέπεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) μόνο όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις
10.4. Αν η απάντηση στο 10.9 είναι η (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
10.5. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
10.6. Αν η απάντηση στο 10.5. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
10.7. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
10.8. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
10.9. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
10.10. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

11. ΕΠΙΤΡΕΠΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΩΑΡΙΩΝ  Show All

11.1. Υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των γονιμοποιημένων ωαρίων που μπορούν να εμφυτευτούν;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
11.2. Αν η απάντηση στο 11.1. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο επιτρεπτός αριθμός;
Show Answers
11.3. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου ως προς τον αριθμό των μεταφερόμενων γονιμοποιημένων ωαρίων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
11.4. Αν η απάντηση στο 11.3. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Τη ΜΙΥΑ, (β) Το γιατρό, (γ) Τη γυναίκα, (δ) Τον άνδρα
11.5. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
11.6. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
11.7. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
11.8. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το ύψος τους;
Show Answers

12. ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

12.1. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση σπέρματος;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.2. Αν η απάντηση στο 12.1. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.3. Αν η απάντηση στο 12.1. είναι ΝΑΙ, πού φυλάσσεται το κρυοσυντηρημένο σπέρμα; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.4. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ωαρίων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.5. Αν η απάντηση στο 12.4. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.6. Αν η απάντηση στο 12.4. είναι ΝΑΙ, που φυλάσσονται τα κρυοσυντηρημένα ωάρια; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.7. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση γονιμοποιημένων ωαρίων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.8. Αν η απάντηση στο 12.7. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.9. Αν η απάντηση στο 12.7. είναι ΝΑΙ, που φυλάσσονται τα κρυοσυντηρημένα γονιμοποιημένα ωάρια; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.10. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.11. Αν η απάντηση στο 12.10. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.12. Αν η απάντηση στο 12.10. είναι ΝΑΙ, που φυλάσσεται ο ορχικός ιστός; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.13. Επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.14. Αν η απάντηση στο 12.13. είναι ΝΑΙ, για πόσο χρόνο; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.15. Αν η απάντηση στο 12.13. είναι ΝΑΙ, που φυλάσσεται ο ωοθηκικός ιστός; Προσδιορίστε:
Show Answers
12.16. Υπάρχουν συνέπειες αν παραβιασθούν τα πιο πάνω χρονικά όρια κρυοσυντήρησης του γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
12.17. Αν η απάντηση στο 12.16 είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τους δότες του γεννητικού υλικού, (γ) Το ιατρικό κέντρο κρυοσυντήρησης
12.18. Αν η απάντηση στο 12.16. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
12.19. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
12.20. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
12.21. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το ύψος τους;
Show Answers

13. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

13.1. Υπάρχει περιορισμός ως προς τον χρόνο διατήρησης μη κρυοσυντηρημένων γονιμοποιημένων ωαρίων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
13.2. Αν η απάντηση στο 13.1. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο χρόνος αυτός;
Show Answers
13.3. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου ως προς τον χρόνο διατήρησης των γονιμοποιημένων ωαρίων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
13.4. Αν η απάντηση στο 13.3. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα
13.5. Αν η απάντηση στο 13.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
13.6. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
13.7. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
13.8. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

14. ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  Show All

14.1. Το πλεονάζον γεννητικό υλικό:
Show AnswersPossible Answers: (α) καταστρέφεται, (β) δωρίζεται σε άλλα ζευγάρια, (γ) αποτελεί αντικείμενο έρευνας, (δ) χρησιμοποιείται για παραγωγή βλαστοκυττάρων, (ε) άλλο. Προσδιορίστε:
14.2. Αν η απάντηση στο 14.1. είναι (α), το πλεονάζον γεννητικό υλικό καταστρέφεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) με πρωτοβουλία του γιατρού, (β) με πρωτοβουλία του ιατρικού κέντρου όπου φυλάσσεται, (γ) με κοινή δήλωση του ζεύγους, (δ) με μονομερή δήλωση του άνδρα ή της γυναίκας, (ε) με απόφαση της Αρχής
14.3. Απαιτείται η τήρηση ορισμένης διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers
14.4. Αν η απάντηση στο 14.1. είναι (β), το πλεονάζον γεννητικό υλικό δωρίζεται σε άλλα ζευγάρια:
Show AnswersPossible Answers: (α) με πρωτοβουλία του γιατρού, (β) με πρωτοβουλία του ιατρικού κέντρου όπου φυλάσσεται, (γ) με κοινή δήλωση του ζεύγους, (δ) με μονομερή δήλωση του άνδρα ή της γυναίκας, (ε) με απόφαση της Αρχής
14.5. Απαιτείται η τήρηση ορισμένης διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers
14.6. Αν η απάντηση στο 14.1. είναι (γ), το πλεονάζον γεννητικό υλικό αποτελεί αντικείμενο έρευνας:
Show AnswersPossible Answers: (α) με πρωτοβουλία του γιατρού, (β) με πρωτοβουλία του ιατρικού κέντρου όπου φυλάσσεται, (γ) με κοινή δήλωση του ζεύγους, (δ) με μονομερή δήλωση του άνδρα ή της γυναίκας, (ε) με απόφαση της Αρχής
14.7. Απαιτείται η τήρηση ορισμένης διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers
14.8. Αν η απάντηση στο 14.1. είναι (δ), το πλεονάζον γεννητικό υλικό αξιοποιείται για παραγωγή βλαστοκυτάρων:
Show AnswersPossible Answers: (α) με πρωτοβουλία του γιατρού, (β) με πρωτοβουλία του ιατρικού κέντρου όπου φυλάσσεται, (γ) με κοινή δήλωση του ζεύγους, (δ) με μονομερή δήλωση του άνδρα ή της γυναίκας, (ε) με απόφαση της Αρχής
14.9. Απαιτείται η τήρηση ορισμένης διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers
14.10. Υπάρχουν συνέπειες αν παραβιασθούν οι πιο πάνω διαδικασίες;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
14.11. Αν η απάντηση στο 14.10. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
14.12. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
14.13. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
14.14. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

Ε. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

15. ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  Show All

15.1. Επιτρέπεται η προεμφυτευτική διάγνωση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
15.2. Αν η απάντηση στο 15.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί το ζεύγος, (β) αν το επιθυμεί έστω και ένας από τους συζύγους / συντρόφους, (γ) μόνο όταν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
15.3. Αν η απάντηση στο 15.2. είναι η (γ) , ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
15.4. Αν η απάντηση στο 15.2. είναι η (γ) , ποιος ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων;
Show AnswersPossible Answers: (α) Ο θεράπων γιατρός που συστήνει την προεμφυτευτική διάγνωση, (β) Η Αρχή, (γ) Άλλος. Προσδιορίστε:
15.5. Ποιος διενεργεί την προεμφυτευτική διάγνωση;
Show AnswersPossible Answers: (α) Κέντρο ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, (β) Ειδικό διαγνωστικό κέντρο, (γ) Άλλο. Προσδιορίστε:
15.6. Αν η προεμφυτευτική διάγνωση επιτρέπεται μόνο αν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, υπάρχουν συνέπειες στην περίπτωση που πραγματοποιείται χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
15.7. Αν η απάντηση στο 15.6 είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
15.8. Αν η απάντηση στο 15.6 είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) στο γιατρό,, (β) στη γυναίκα, (γ) στον άνδρα, (δ) στο διαγνωστικό κέντρο
15.9. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
15.10. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
15.11. Αν οι κυρώσεις είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
15.12. Αν η προεμφυτευτική διάγνωση δεν γίνει σωστά και εμφανιστούν προβλήματα στο παιδί, θα ευθύνεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) ο γιατρός, (β) το ιατρικό κέντρο, (γ) κανένας
15.13. Αν η απάντηση στο 15.12. είναι (α) ή (β), η ευθύνη είναι διοικητική / αστική ή και ποινική; Προσδιορίστε:
Show Answers

16. ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΛΟΥ  Show All

16.1. Επιτρέπεται επιλογή του φύλου του παιδιού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
16.2. Αν η απάντηση στο 16.1 είναι ΝΑΙ, τίθενται κάποιοι περιορισμοί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
16.3. Αν η απάντηση στο 16.2. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτοί;
Show AnswersPossible Answers: (α) Η αποφυγή μετάδοσης νόσου που συνδέεται με το φύλο, (β) Η ύπαρξη παιδιών ίδιου φύλου στην οικογένεια, (γ) Άλλο. Προσδιορίστε:
16.4. Ποιος ελέγχει την συνδρομή των προϋποθέσεων;
Show AnswersPossible Answers: (α) Ο γιατρός, (β) Η Αρχή, (γ) Άλλο. Προσδιορίστε:
16.5. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
16.6. Αν η απάντηση στο 16.5. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα
16.7. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
16.8. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
16.9. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
16.10. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

17. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

17.1. Επιτρέπεται επέμβαση «βελτίωσης» του γενετικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.2. Αν η απάντηση στο 17.1. είναι ΝΑΙ, τίθενται κάποιοι περιορισμοί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.3. Αν η απάντηση στο 17.2. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι περιορισμοί αυτοί;
Show AnswersPossible Answers: (α) Η αποφυγή μετάδοσης νόσου στο παιδί , (β) Άλλο. Προσδιορίστε:
17.4. Αν η απάντηση στο 17.2 είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των περιορισμών του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.5. Αν η απάντηση στο 17.4. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
17.6. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
17.7. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
17.8. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
17.9. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
17.10. Απαιτείται συναίνεση του ζεύγους προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επέμβαση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.11. Αν η απάντηση στο 17.10. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) προφορική, (β) έγγραφη, (γ) παρέχεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (δ) παρέχεται με άλλο τρόπο
17.12. Διαφοροποιείται ο τύπος της συναίνεσης αν το ζευγάρι είναι έγγαμο, έχει σύμφωνο συμβίωσης ή ελεύθερη ένωση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.13. Αν η απάντηση στο 17.12. είναι ΝΑΙ, προσδιορίστε:
Show Answers
17.14. Αν η απάντηση στο 17.10. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση που η βελτίωση γίνεται χωρίς την έγκυρη συναίνεση του ζεύγους;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.15. Αν η απάντηση στο 17.14. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα, (δ) το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
17.16. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
17.17. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
17.18. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
17.19. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
17.20. Αν η απάντηση στο 17.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση που τελούνται πράξεις βελτίωσης του γενετικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
17.21. Αν η απάντηση στο 17.20 είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
17.22. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
17.23. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
17.24. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  Show All

1.1. Επιτρέπεται η μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν προϋποθέσεις ως προς το επιτρεπτό;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.3. Αν η απάντηση στο 1.2. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.4. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.5. Αν η απάντηση στο 1.4. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) τον άνδρα
1.6. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
1.7. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
1.8. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
1.9. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
1.10. Μπορεί να υιοθετηθεί μέθοδος ΙΥΑ διαφορετική από εκείνην στην οποία είχε συναινέσει ο θανών σύντροφος; (λ.χ. η γυναίκα συναινεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση και ο σύζυγός της, μετά τον θάνατό της προσφεύγει σε παρένθετη μητρότητα);
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.11. Αν η απάντηση στο 1.10 είναι ΝΑΙ, σε ποιες περιπτώσεις και με ποιες προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers

2. ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ  Show All

2.1. Επιτρέπεται η παρένθετη (υποκατάστατη) μητρότητα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) η μερική μόνο υποκατάσταση , (β) και η πλήρης υποκατάσταση
2.3. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν προϋποθέσεις ως προς το επιτρεπτό;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, οι προϋποθέσεις αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) τους αιτούντες την εφαρμογή της μεθόδου , (β) την παρένθετη μητέρα, (γ) τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, (δ) άλλο. Προσδιορίστε:
2.5. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι (α), ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.6. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι (β), ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.7. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι (γ), ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.8. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι (δ), ποιες είναι οι προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.9. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των πιο πάνω προϋποθέσεων (με δικαστική απόφαση ή με άλλο τρόπο); Προσδιορίστε:
Show Answers
2.10. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των πιο πάνω προϋποθέσεων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.11. Αν η απάντηση στο 2.10. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Την παρένθετη μητέρα, (γ) Εκείνους που θα γίνουν νόμιμοι γονείς του παιδιού
2.12. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.13. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
2.14. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
2.15. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
2.16. Προβλέπεται από τον νόμο αποζημίωση ή κάλυψη δαπανών για την παρένθετη μητέρα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.17. Αν η απάντηση στο 2.16. είναι ΝΑΙ, τι αφορά η αποζημίωση και ποιες είναι οι καλυπτόμενες δαπάνες;
Show Answers
2.18. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν καταβληθεί η πιο πάνω αποζημίωση; Προσδιορίστε ποιες και ποιον αφορούν:
Show Answers
2.19. Ποιες είναι με βάση τον νόμο οι συνέπειες αν η παρένθετη μητέρα δεν δεχτεί την μεταφορά του ωαρίου, μετά την σύναψη της συμφωνίας; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.20. Ποιες είναι με βάση τον νόμο οι συνέπειες αν η παρένθετη μητέρα διακόψει την κύηση, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των μελλοντικών γονέων;
Show Answers
2.21. Ποιες είναι με βάση τον νόμο οι συνέπειες αν οι μελλοντικοί γονείς ζητήσουν από την παρένθετη μητέρα να διακόψει την κύηση, παρά τη δική της αντίθετη γνώμη;
Show Answers
2.22. Προβλέπεται από τον νόμο ψυχολογική υποστήριξη για την παρένθετη μητέρα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.23. Αν η απάντηση στο 2.22. είναι ΝΑΙ, η ψυχολογική υποστήριξη παρέχεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) κατά τη διάρκεια της κύησης, (β) κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τη γέννηση
2.24. Αν η απάντηση στο 2.22. είναι η (β) για πόσο χρόνο μετά τη γέννηση;
Show Answers
2.25. Μπορούν κατά τη σύναψη της σύμβασης για την παρένθετη μητρότητα να τεθούν ρήτρες που περιορίζουν την ελευθερία της (λ.χ. απαγόρευση καπνίσματος, δέσμευση σε συγκεκριμένη δίαιτα κλπ);
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.26. Αν η απάντηση στο 2.25. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που η παρένθετη μητέρα δεν τις τηρήσει; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.27. Επιτρέπεται η παρένθετη μητέρα να διεκδικήσει να αναγνωριστεί αυτή ως νόμιμη μητέρα του τέκνου που κυοφόρησε;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.28. Αν η απάντηση στο 2.27. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.29. Επιτρέπεται η παρένθετη μητέρα να αναγνωριστεί ως νόμιμη μητέρα του τέκνου, εφόσον υπάρξει κοινή συμφωνία;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.30. Αν η απάντηση στο 2.29. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.31. Προβλέπεται από τον νόμο ενημέρωση του παιδιού σχετικά με τη γέννησή του από παρένθετη μητέρα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.32. Αν η απάντηση στο 2.31. είναι ΝΑΙ, σε ποιο χρονικό σημείο και με ποια διαδικασία; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.33. Καταχωρείται και πού η απόφαση για την προσφυγή στην διαδικασία της παρένθετης μητρότητας; Έχει το παιδί πρόσβαση στην καταχώρηση; Προσδιορίστε:
Show Answers

3. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ  Show All

3.1. Επιτρέπεται η θεραπευτική κλωνοποίηση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.2. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, ποιες μορφές θεραπευτικής κλωνοποίησης είναι επιτρεπτές; Με ποιον τρόπο πραγματοποιούνται; Προσδιορίστε:
Show Answers
3.3. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.4. Αν η απάντηση στο 3.3. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται
3.5. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
3.6. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
3.7. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
3.8. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
3.9. Επιτρέπεται η αναπαραγωγική κλωνοποίηση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.10. Αν η απάντηση στο 3.9. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.11. Αν η απάντηση στο 3.10. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Τον άνδρα, (δ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται
3.12. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
3.13. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
3.14. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
3.15. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

ΙV. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ KAI ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Α. ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ  Show All

1.1. Μπορεί μια μοναχική γυναίκα να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, η μοναχική γυναίκα μπορεί να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί, (β) μόνο αν ιατρικά δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί με φυσικό τρόπο, (γ) μόνο αν είναι αναγκαίο για να αποφευχθεί η μετάδοση σοβαρής ασθένειας στο παιδί, (δ) σε άλλη περίπτωση. Προσδιορίστε:
1.3. Ποιος είναι αρμόδιος να πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.4. Με ποια κριτήρια γίνεται η πιστοποίηση των προϋποθέσεων; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.5. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου;
Show AnswersPossible Answers: NAI, OXI
1.6. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, (δ) το παιδί που θα γεννηθεί
1.7. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
1.8. Προσδιορίστε:
Show Answers

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΧΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  Show All

2.1. Αν επιτρέπεται σε μοναχική γυναίκα να υποβληθεί σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τίθεται ανώτατο όριο ηλικίας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Show Answers
2.3. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
2.5. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.6. Προσδιορίστε:
Show Answers
2.7. Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από μοναχική γυναίκα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.8. Αν η απάντηση στο 2.7. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Show Answers
2.9. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.10. Αν η απάντηση στο 2.9. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
2.11. Αν η απάντηση στο 2.9. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.12. Προσδιορίστε:
Show Answers
2.13. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ηλικιακών ορίων (με δικαστική απόφαση ή με άλλο τρόπο);
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.14. Αν η απάντηση στο 2.13. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Με ειδική διαδικασία ή με βάση γενικές διατάξεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.15. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το να είναι η μοναχική γυναίκα υγιής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.16. Αν η απάντηση στο 2.15. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία διαπιστώνεται η ύπαρξη του προβλήματος υγείας που αποκλείει την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.17. Αν η απάντηση στο 2.15. είναι ΝΑΙ, τα προβλήματα υγείας που αποτελούν κώλυμα για την υπαγωγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα καθορίζει:
Show AnswersPossible Answers: (α) γενικά ο νόμος, (β) γενικά ο νόμος, αλλά εξειδικεύει η Αρχή, (γ) μόνον η Αρχή
2.18. Αν η απάντηση στο 2.17. είναι (α) ή (β), ποια προβλήματα υγείας εμποδίζουν την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής μια μοναχική γυναίκα; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.19. Αν η απάντηση στο 2.17. είναι (γ), ποια προβλήματα υγείας έχουν εμποδίσει ως τώρα την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.20. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.21. Αν η απάντηση στο 2.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τη γυναίκα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
2.22. Αν η απάντηση στο 2.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.23. Προσδιορίστε:
Show Answers
2.24. Χρειάζεται ορισμένος τύπος για την παροχή συναίνεσης σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από τη μοναχική γυναίκα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.25. Αν η απάντηση στο 2.24. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση δίδεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) με απλό έγγραφο, (β) με συμβολαιογραφικό έγγραφο, (γ) με άλλο τρόπο.
2.26. Προβλέπεται υποχρέωση του γιατρού να ενημερώνει τη μοναχική γυναίκα για ζητήματα σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.27. Αν η απάντηση στο 2.26. είναι ΝΑΙ, η ενημέρωση αφορά:
Show AnswersPossible Answers: (α) το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία της γυναίκας, (β) μόνο τους πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία της γυναίκας, (γ) το σύνολο των πιθανών κινδύνων για την υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, (δ) μόνο τους πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, (ε) άλλο. Προσδιορίστε:
2.28. Υπάρχουν έννομες συνέπειες για τον γιατρό αν δεν κάνει την ενημέρωση που προβλέπει ο νόμος;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.29. Αν η απάντηση στο 2.28. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι συνέπειες; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.30. Αν ο γιατρός θεωρεί ότι δεν πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικές γυναίκες, δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.31. Αν η απάντηση στο 2.30. είναι ΝΑΙ, είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους για να αρνηθεί την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.32. Αν η απάντηση στο 2.31. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι λόγοι που ορίζει ο νόμος; Προσδιορίστε:
Show Answers

3. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Show All

3.1. Ποιες είναι οι μορφές επιτρεπτής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικές γυναίκες; Προσδιορίστε:
Show Answers
3.2. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση εφαρμογής άλλων μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίες είναι επιτρεπτές όταν εφαρμόζονται σε ζευγάρια;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.3. Αν η απάντηση στο 3.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τη γυναίκα, (γ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
3.4. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
3.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
3.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
3.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

Β. ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΑΝΔΡΑΣ

4. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΥΑ  Show All

4.1. Προβλέπεται από τον νόμο ότι ένας μοναχικός άνδρας δικαιούται να προσφύγει σε μέθοδο παρένθετης μητρότητας για να αποκτήσει παιδί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.2. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΝΑΙ, μπορεί να το κάνει:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμεί, (β) μόνο αν δεν μπορεί ο ίδιος να τεκνοποιήσει με φυσικό τρόπο , (γ) άλλο. Προσδιορίστε:
4.3. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΟΧΙ, μπορεί ο μοναχικός άνδρας να προσφύγει σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στηριζόμενος:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε δικαστική απόφαση, (β) σε απόφαση κάποιας αρχής. Προσδιορίστε:, (γ) με άλλο τρόπο. Προσδιορίστε:

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΙΥΑ ΣΕ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ  Show All

5.1. Αν επιτρέπεται σε μοναχικό άνδρα να προσφύγει σε μέθοδο παρένθετης μητρότητας, τίθεται ανώτατο όριο ηλικίας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.2. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Show Answers
5.3. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.4. Αν η απάντηση στο 5.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τον άνδρα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
5.5. Αν η απάντηση στο 5.3. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.6. Προσδιορίστε:
Show Answers
5.7. Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για την προσφυγή στην παρένθετη μητρότητα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.8. Αν η απάντηση στο 5.7. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας είναι:
Show Answers
5.9. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.10. Αν η απάντηση στο 5.9. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τον άνδρα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
5.11. Αν η απάντηση στο 5.9. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.12. Προσδιορίστε:
Show Answers
5.13. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ηλικιακών ορίων με δικαστική απόφαση ή άλλο τρόπο;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.14. Αν η απάντηση στο 5.13. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Προσδιορίστε:
Show Answers
5.15. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το να είναι ο μοναχικός άνδρας υγιής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.16. Αν η απάντηση στο 5.15. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία διαπιστώνεται η ύπαρξη του προβλήματος υγείας που αποκλείει την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show Answers
5.17. Αν η απάντηση στο 5.15. είναι ΝΑΙ, τα προβλήματα υγείας που αποτελούν κώλυμα για την υπαγωγή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τα καθορίζει:
Show AnswersPossible Answers: (α) γενικά ο νόμος, (β) γενικά ο νόμος, αλλά εξειδικεύει η Αρχή, (γ) μόνον η Αρχή
5.18. Αν η απάντηση στο 5.17. είναι (α) ή (β), ποια προβλήματα υγείας εμποδίζουν την υποβολή σε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έναν μοναχικό άνδρα; Προσδιορίστε:
Show Answers
5.19. Αν η απάντηση στο 5.17. είναι (γ), ποια προβλήματα υγείας έχουν εμποδίσει ως τώρα την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show Answers
5.20. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.21. Αν η απάντηση στο 5.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τον άνδρα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
5.22. Αν η απάντηση στο 5.20. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.23.Προσδιορίστε:
Show Answers
5.24. Χρειάζεται ορισμένος τύπος για να προσφύγει ο μοναχικός άνδρας σε παρένθετη μητρότητα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.25. Αν η απάντηση στο 5.24. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο τύπος αυτός; Προσδιορίστε:
Show Answers
5.26. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να τηρηθεί ο συγκεκριμένος τύπος;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.27. Αν η απάντηση στο 5.26. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) τον άνδρα, (γ) το ιατρικό κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
5.28. Αν η απάντηση στο 5.26. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.29.Προσδιορίστε:
Show Answers
5.30. Αν ο γιατρός θεωρεί ότι δεν πρέπει να υιοθετηθούν μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε μοναχικούς άνδρες, δικαιούται να αρνηθεί την εφαρμογή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.31. Αν η απάντηση στο 5.30. είναι ΝΑΙ, είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους για να αρνηθεί την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.32. Αν η απάντηση στο 5.31. είναι ΝΑΙ, ποιοι είναι οι λόγοι που ορίζει ο νόμος; Προσδιορίστε:
Show Answers

6. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Show All

6.1. Δικαιούται ο μοναχικός άνδρας να προσφύγει σε όλες τις πιθανές μορφές παρένθετης μητρότητας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.2. Αν η απάντηση στο 6.1. είναι ΟΧΙ, σε ποιες δικαιούται να προσφύγει; Προσδιορίστε:
Show Answers
6.3. Αν η απάντηση στο 6.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση εφαρμογής άλλων μεθόδων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.4. Αν η απάντηση στο 6.3. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Το γιατρό, (β) Τον άνδρα, (γ) Το ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση
6.5. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
6.6. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
6.7. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
6.8. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

Γ. ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

7. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΥΑ  Show All

7.1. Επιτρέπεται σε ομόφυλα ζευγάρια να υποβληθούν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.2. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, επιτρέπεται τόσο σε ζευγάρια γυναικών όσο και σε ζευγάρια ανδρών;
Show AnswersPossible Answers: (α) Και στους δύο, (β) Μόνο σε γυναίκες, (γ) Μόνο σε άνδρες
7.3. Αν η απάντηση στο 7.2. είναι (α) υπάρχουν προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
7.4. Αν η απάντηση στο 7.2. είναι (β), η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) σε κάθε περίπτωση που το επιθυμούν, (β) μόνο αν καμία από τις δύο συντρόφους δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά για λόγους υγείας
7.5. Αν η απάντηση στο 7.2. είναι (γ), υπό ποιες προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
7.6. Υπάρχουν συνέπειες αν παραβιασθούν οι νόμιμες προϋποθέσεις;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.7. Αν η απάντηση στο 7.6. είναι ΝΑΙ, σε ποιον αφορούν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Στο γιατρό, (β) Στο ζευγάρι, (γ) Στο παιδί, (δ) Στο ιατρικό κέντρο όπου πραγματοποιείται η επέμβαση, (ε) Σε άλλον. Προσδιορίστε:
7.8. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (α), προσδιορίστε:
Show Answers
7.9. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (β), προσδιορίστε:
Show Answers
7.10. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (γ), προσδιορίστε:
Show Answers
7.11. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (δ), προσδιορίστε:
Show Answers
7.12. Αν η απάντηση στο 7.7. είναι (ε), προσδιορίστε:
Show Answers

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Show All

8.1. Υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από ομόφυλα ζευγάρια;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.2. Αν η απάντηση στο 8.1. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας αφορά:
Show AnswersPossible Answers: (α) ζευγάρια γυναικών, (β) ζευγάρια ανδρών
8.3. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι (α), το όριο ηλικίας είναι:
Show Answers
8.4. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι (β), το όριο ηλικίας είναι:
Show Answers
8.5. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.6. Αν η απάντηση στο 8.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) το ζευγάρι, (γ) το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
8.7. Αν η απάντηση στο 8.5. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.8. Προσδιορίστε:
Show Answers
8.9.Υπάρχει κατώτατο όριο ηλικίας για την επιλογή μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από ομόφυλα ζευγάρια;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.10. Αν η απάντηση στο 8.9. είναι ΝΑΙ, το όριο ηλικίας αφορά:
Show AnswersPossible Answers: (α) τα ζευγάρια γυναικών, (β) τα ζευγάρια ανδρών
8.11. Αν η απάντηση στο 8.10. είναι (α), το όριο ηλικίας είναι:
Show Answers
8.12. Αν η απάντηση στο 8.10. είναι (β), το όριο ηλικίας είναι:
Show Answers
8.13. Υπάρχουν συνέπειες, αν η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή πραγματοποιηθεί χωρίς να συντρέχει η συγκεκριμένη προϋπόθεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.14. Αν η απάντηση στο 8.13. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες αφορούν:
Show AnswersPossible Answers: (α) το γιατρό, (β) το ζευγάρι, (γ) το κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
8.15. Προσδιορίστε:
Show Answers
8.16. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των ηλικιακών ορίων με δικαστική απόφαση ή άλλο τρόπο;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.17. Αν η απάντηση στο 8.16. είναι ΝΑΙ, με ποια διαδικασία μπορεί αυτό να επιτευχθεί; Προσδιορίστε:
Show Answers
8.18. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής το να είναι οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί γονείς υγιείς, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τα ετερόφυλα ζευγάρια;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.19. Αν η απάντηση στο 8.18. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε τις διαφορές:
Show Answers
8.20. Χρειάζεται συναίνεση και των δύο συντρόφων για την εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.21. Χρειάζεται ορισμένος τύπος για την παροχή συναίνεσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.22. Αν η απάντηση στο 8.21. είναι ΝΑΙ, η συναίνεση, δίδεται με τους ίδιους τρόπους και υπό τις ίδιες διακρίσεις (γάμος / σύμφωνο συμβίωσης / ελεύθερη συμβίωση) που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.23. Αν η απάντηση στο 8.22. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε τις διαφορές
Show Answers
8.24. Μπορεί η συναίνεση που έχει δοθεί από ομόφυλο ζευγάρι να ανακληθεί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.25. Αν η απάντηση στο 8.24. είναι ΝΑΙ, ανακαλείται με τους ίδιους όρους και στις ίδιες προθεσμίες που ισχύουν για τα ετερόφυλα ζευγάρια;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.26. Αν η απάντηση στο 8.25. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε τις διαφορές:
Show Answers

Δ. ΤΡΑΝΣΕΞΟΥΑΛ

9. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Show All

9.1. Επιτρέπεται σε ένα άτομο τρανσέξουαλ να υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
9.2. Αν η απάντηση στο 9.1. είναι ΝΑΙ, μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show Answers

10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Show All

10.1. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σε τρανσέξουαλ είναι ίδιες με εκείνες που ισχύουν για τα ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια, τις μοναχικές γυναίκες ή τους μοναχικούς άνδρες;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
10.2. Αν η απάντηση στο 10.1. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε τις διαφορές:
Show Answers
10.3. Δικαιούνται ένας άνδρας που υποβάλλεται σε αλλαγή φύλου να επιδιώξει να αποκτήσει βιολογικά δικό του παιδί με σπέρμα που έχει κρυοσυντηρήσει όσο ακόμα ήταν άνδρας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ

V. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΧΩΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

1.1. Προβλέπονται συγκεκριμένοι χώροι φύλαξης του γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των χώρων φύλαξης του γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.3. Αν η απάντηση στο 1.2. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.4. Αν η απάντηση στο 1.1. & 1.2. είναι ΝΑΙ, προβλέπεται η εποπτεία των χώρων αυτών;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.5. Αν η απάντηση στο 1.1. & 1.2. είναι ΝΑΙ, ποιος έχει την εποπτεία των χώρων αυτών; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.6. Αν η απάντηση στο 1.1. & 1.2. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του νόμου σε σχέση με τη φύλαξη του γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.7. Αν η απάντηση στο 1.6. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν;
Show Answers
1.8. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
1.9. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
1.10. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
1.11. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
1.12. Αν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να λειτουργεί ο χώρος φύλαξης του γεννητικού υλικού, ποια θα είναι η τύχη του υλικού αυτού; Προσδιορίστε:
Show Answers

2. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

2.1. Προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος δότης γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ωαρίων είναι (ηλικία / υγεία / άλλο); Προσδιορίστε:
Show Answers
2.3. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σπέρματος είναι (ηλικία / υγεία / άλλο); Προσδιορίστε:
Show Answers
2.4. Ποιος ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.5. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων αυτών;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.6. Αν η απάντηση στο 2.5. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.7. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
2.8. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
2.9. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
2.10. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
2.11. Ανακαλείται η διάθεση του γεννητικού υλικού από το δότη του;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.12. Αν η απάντηση στο 2.11. είναι ΝΑΙ, μέχρι πότε ανακαλείται η διάθεση του γεννητικού υλικού; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.13. Προσδιορίζεται από τον νόμο ανώτατος αριθμός παιδιών που μπορούν να παραχθούν με ωάρια της ίδιας γυναίκας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.14. Αν η απάντηση στο 2.13. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο αριθμός αυτός; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.15. Προσδιορίζεται από τον νόμο ανώτατος αριθμός παιδιών που μπορούν να παραχθούν με σπέρμα του ίδιου άνδρα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.16. Αν η απάντηση στο 2.15. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι ο αριθμός αυτός; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.17. Αν η απάντηση στα 2.13. και 2.15. είναι ΝΑΙ, ελέγχεται η τήρηση των πιο πάνω ορίων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.18. Αν η απάντηση στο 2.17. είναι ΝΑΙ, ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.19. Με ποιον τρόπο παρακολουθείται η τήρηση του νόμου (υπάρχει εθνική, ευρωπαϊκή, παγκόσμια βάση δεδομένων); Προσδιορίστε:
Show Answers

VΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙ  Show All

1.1. Γίνεται ρητή αναφορά από τον νομοθέτη στο συμφέρον του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί, ως «μέτρο» για το επιτρεπτό μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, σε σχέση με ποιες ειδικότερα πράξεις; Προσδιορίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Show AnswersPossible Answers: (α), (β), (γ)

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ / ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Show All

2.1. Γίνεται ρητή αναφορά από τον νομοθέτη στο συμφέρον της γυναίκας που υποβάλλεται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΝΑΙ, σε σχέση με ποιες ειδικότερα πράξεις; Προσδιορίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Show AnswersPossible Answers: (α), (β), (γ)
2.3. Γίνεται ρητή αναφορά από τον νομοθέτη στο συμφέρον του άνδρα που υποβάλλεται σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, σε σχέση με ποιες ειδικότερα πράξεις; Προσδιορίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Show AnswersPossible Answers: (α), (β), (γ)

3. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

3.1. Προσδιορίζεται νομοθετικά η φύση του γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.2. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, ποια θεωρείται ότι είναι η φύση του σπέρματος / του ωαρίου; Προσδιορίστε και αναφέρετε τις σχετικές διατάξεις:
Show Answers
3.3. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΝΑΙ, ποια θεωρείται ότι είναι η φύση του γονιμοποιημένου ωαρίου; Προσδιορίστε και αναφέρετε διάταξη:
Show Answers
3.4. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΟΧΙ, ποια είναι η επικρατούσα στη θεωρία άποψη σχετικά με τη φύση του σπέρματος / ωαρίου /γονιμοποιημένου ωαρίου;
Show Answers
3.5. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η καταστροφή σπέρματος και ωαρίων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκείνων που τα έδωσαν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Με τις γενικές διατάξεις για τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, (β) Με ειδικές διατάξεις, (γ) Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες
3.6. Αν η απάντηση στο 3.5. είναι (α) ή (β) δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση εκείνοι από τους οποίους προέρχεται το γεννητικό υλικό;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.7. Ισχύει το ίδιο όταν το γεννητικό υλικό έχει δοθεί σε τράπεζα γεννητικού υλικού και οι δότες κρατούν την ανωνυμία τους;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.8. Αν η απάντηση στο 3.7. είναι ΟΧΙ, ποιοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers
3.9. Αν η απάντηση στο 3.5. είναι (α) ή (β) διώκονται ποινικά οι δράστες της καταστροφής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.10. Αν η απάντηση στο 3.5. είναι (β) οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται για την απλή φθορά;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.11. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η αφαίρεση σπέρματος και ωαρίων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκείνων που τα έδωσαν;
Show AnswersPossible Answers: (α) Με τις γενικές διατάξεις για την κλοπή / υπεξαίρεση ξένης ιδιοκτησίας, (β) Με ειδικές διατάξεις, (γ) Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες
3.12. Αν η απάντηση στο 3.11. είναι (α) ή (β) δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση εκείνοι από τους οποίους προέρχεται το γεννητικό υλικό;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.13. Αν η απάντηση στο 3.12. είναι (α) ή (β) διώκονται ποινικά οι δράστες της αφαίρεσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.14. Αν η απάντηση στο 3.11.είναι (β) οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται για την απλή κλοπή / υπεξαίρεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.15. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η καταστροφή του γονιμοποιημένου ωαρίου invitro χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκείνων που πρόσφεραν το σπέρμα και το ωάριο;
Show AnswersPossible Answers: (α) Με τις γενικές διατάξεις για τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, (β) Με ειδικές διατάξεις, (γ) Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες
3.16. Αν η απάντηση στο 3.15. είναι (α) ή (β) δικαιούνται να ζητήσουν από κοινού αποζημίωση εκείνοι από το γεννητικό υλικό των οποίων προέρχεται το γονιμοποιημένο ωάριο;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.17. Ισχύει το ίδιο όταν το γεννητικό υλικό έχει δοθεί σε τράπεζα γεννητικού υλικού και ο/ οι δότες κρατούν την ανωνυμία τους;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.18. Αν η απάντηση στο 3.17. είναι ΟΧΙ, ποιοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers
3.19. Αν η απάντηση στο 3.15. είναι (α) ή (β) διώκονται ποινικά οι δράστες της καταστροφής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.20. Αν η απάντηση στο 3.19. είναι (β) οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται για την απλή φθορά;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.21. Πώς αντιμετωπίζεται νομικά η αφαίρεση του γονιμοποιημένου ωαρίου invitro χωρίς τη σύμφωνη γνώμη εκείνων που πρόσφεραν το σπέρμα και το ωάριο;
Show AnswersPossible Answers: (α) Με τις γενικές διατάξεις για την κλοπή/ ξένης ιδιοκτησίας, (β) Με ειδικές διατάξεις, (γ) Δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες
3.22. Αν η απάντηση στο 3.21. είναι (α) ή (β) δικαιούνται να ζητήσουν από κοινού αποζημίωση εκείνοι από το γεννητικό υλικό των οποίων προέρχεται το γονιμοποιημένο ωάριο;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.23. Ισχύει το ίδιο όταν το γεννητικό υλικό έχει δοθεί σε τράπεζα γεννητικού υλικού και ο/ οι δότες κρατούν την ανωνυμία τους;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.24. Αν η απάντηση στο 3.23. είναι ΟΧΙ, ποιοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers
3.25. Αν η απάντηση στο 3.21. είναι (α) ή (β) διώκονται ποινικά οι δράστες της αφαίρεσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.26. Αν η απάντηση στο 3.21. είναι (β) οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις είναι μεγαλύτερες από εκείνες που προβλέπονται για την απλή κλοπή / υπεξαίρεση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.27. Ευθύνεται και με ποιον τρόπο όποιος καταστρέφει τράπεζα φύλαξης γεννητικού υλικού, καταστρέφοντας παράλληλα το γεννητικό υλικό που φυλάσσεται σε αυτήν;
Show Answers

4. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΟΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

4.1. Αποκαλύπτεται η ταυτότητα του δότη του γεννητικού υλικού στα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.2. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση αποκάλυψης της ταυτότητάς τους;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.3. Αν η απάντηση στο 4.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
4.4. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
4.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
4.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
4.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
4.8. Αποκαλύπτονται στα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί χαρακτηριστικά στοιχεία του δότη (ύψος, χρώμα, ηλικία, ευφυΐα, επάγγελμα κλπ) χωρίς να αποκαλύπτεται όμως η ταυτότητά του;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.9. Αν η απάντηση στο 4.8. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση αποκάλυψης των στοιχείων αυτών;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.10. Αν η απάντηση στο 4.9. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
4.11. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
4.12. Αποκαλύπτεται η ταυτότητα του δότη γεννητικού υλικού στο παιδί που γεννιέται με ετερόλογη γονιμοποίηση (invitro ή με σπερματέγχυση);
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.13. Αν η απάντηση στο 4.12. είναι ΝΑΙ, υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται η αποκάλυψη; Προσδιορίστε:
Show Answers
4.14. Αν η απάντηση στο 4.12. είναι ΝΑΙ, ενημερώνεται ο δότης γεννητικού υλικού (σπέρματος ή ωαρίου) για την πιθανότητα αποκάλυψης της ταυτότητάς του στο παιδί;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.15. Αν η απάντηση στο 4.14. είναι ΝΑΙ, από ποιον γίνεται η ενημέρωση, σε ποιο χρόνο και με ποιο τύπο; Προσδιορίστε:
Show Answers

5. ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

5.1. Επιτρέπεται η πώληση / προσφορά προς πώληση και αγορά γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.2. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση πώλησης / προσφοράς προς πώληση ή αγοράς γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.3. Αν η απάντηση στο 5.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
5.4. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
5.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
5.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
5.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
5.8. Προβλέπεται κάποιου είδους «αποζημίωση» για τους δότες του γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.9. Αν η απάντηση στο 5.8 είναι ΝΑΙ, τι περιλαμβάνει η αποζημίωση αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers

6. ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑ Ή ΠΩΛΗΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

6.1. Επιτρέπεται η μεσολάβηση προς αγορά ή πώληση γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.2. Αν η απάντηση στο 6.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση μεσολάβησης προς αγορά ή πώληση γεννητικού υλικού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.3. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
6.4. Αν η απάντηση στο 6.2. είναι ΝΑΙ, οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
6.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
6.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
6.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
6.8. Απαγορεύεται από το δίκαιο η χορήγηση αποζημίωσης προς τους δότες του γεννητικού υλικού, όταν πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση του θεράποντος γιατρού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.9. Αν η απάντηση είναι ΟΧΙ, τι μπορεί να περιλαμβάνει η αποζημίωση;
Show AnswersPossible Answers: (α) Ημέρες απώλειας εργασίας, (β) Καταπόνηση οργανισμού, (γ) Άλλο; Προσδιορίστε:
6.10. Πώς υπολογίζεται το ύψος της νόμιμης αποζημίωσης (ποιο όργανο την προσδιορίζει);
Show Answers

7. ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ  Show All

7.1. Προβλέπονται ειδικές προϋποθέσεις και όροι για την τήρηση του ιατρικού φακέλου των προσφευγόντων σε ΜΙΥΑ;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.2. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές; Προσδιορίστε:
Show Answers
7.3. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, ποιος εποπτεύει την τήρηση των προϋποθέσεων αυτών και με ποιους όρους; Προσδιορίστε:
Show Answers
7.4. Αν η απάντηση στο 7.1. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων αυτών;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.5. Αν η απάντηση στο 7.4. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
7.6. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
7.7. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
7.8. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
7.9. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
7.10. Επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα ή αρχές να έχουν πρόσβαση στους φακέλους που τηρούνται σε κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.11. Αν η απάντηση στο 7.10. είναι ΝΑΙ, ποιοι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στους φακέλους; Προσδιορίστε:
Show Answers
7.12. Υπάρχουν στον νόμο ειδικές δεσμεύσεις των προσώπων / αρχών αυτών ως προς την διασφάλιση του απορρήτου των φακέλων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.13. Αν η απάντηση στο 7.12. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των προϋποθέσεων αυτών;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
7.14. Αν η απάντηση στο 7.13. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
7.15. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
7.16. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
7.17. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
7.18. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

8. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  Show All

8.1. Επιτρέπεται η δημιουργία γονιμοποιημένων ωαρίων για ερευνητικούς σκοπούς;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.2 Αν η απάντηση στο 8.1. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση δημιουργίας γονιμοποιημένων ωαρίων για ερευνητικούς σκοπούς;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.3. Αν η απάντηση στο 8.2. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
8.4. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.5. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.6. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.7. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.8. Πόσα και ποια τα επιτρεπτά είδη έρευνας επί υπάρχοντος γεννητικού υλικού; Προσδιορίστε:
Show Answers
8.9. Ποιες είναι οι ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να λάβει χώρα το κάθε ένα από τα ανωτέρω είδη της έρευνας; Προσδιορίστε:
Show Answers
8.10. Υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των ειδικών αυτών προϋποθέσεων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.11. Αν η απάντηση στο 8.9. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
8.12. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.13. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.14. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.15. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.16. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση για αναπαραγωγικούς σκοπούς γεννητικού υλικού που έχει υποβληθεί σε έρευνα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ

(υπό τις προϋποθέσεις του 12 του ν. 3305/2005)

8.17. Αν η απάντηση στο 8.16. είναι ΟΧΙ, υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση τέτοιας χρησιμοποίησης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
8.18. Αν η απάντηση στο 8.17. είναι ΝΑΙ, ποιον αφορούν; Προσδιορίστε:
Show Answers
8.19. Οι συνέπειες είναι:
Show AnswersPossible Answers: (α) διοικητικής φύσης, (β) αστικής φύσης, (γ) ποινικής φύσης
8.20. Αν οι συνέπειες είναι διοικητικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.21. Αν οι συνέπειες είναι αστικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers
8.22. Αν οι συνέπειες είναι ποινικής φύσης, ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
Show Answers

VΙΙ. «ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΙΥΑ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  Show All

1.1. Σε ποιο ποσό ανέρχεται κατά μέσο όρο το κόστος για ένα τυπικό κύκλο ΙΥΑ χωρίς κρυοσυντήρηση ή άλλες πρόσθετες εργασίες;
Show AnswersPossible Answers: (α) Στο νοσοκομείο, (β) Σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο
1.2. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ετερόφυλο έγγαμο ζευγάρι;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.3. Αν η απάντηση στο 1.2. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.4. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ετερόφυλο ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.5. Αν η απάντηση στο 1.4. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.6. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ετερόφυλο ζευγάρι στο πλαίσιο ελεύθερης συμβίωσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.7. Αν η απάντηση στο 1.6. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.8. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται μοναχική γυναίκα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.9. Αν η απάντηση στο 1.8. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.10. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται μοναχικός άνδρας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.11. Αν η απάντηση στο 1.10. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.12. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ομόφυλο έγγαμο ζευγάρι;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.13. Αν η απάντηση στο 1.12. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.14. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ομόφυλο ζευγάρι με σύμφωνο συμβίωσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.15. Αν η απάντηση στο 1.14. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.16. Καλύπτεται μέρος του κόστους αυτού από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν υποβοηθείται ομόφυλο ζευγάρι στο πλαίσιο ελεύθερης ένωσης;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.17. Αν η απάντηση στο 1.16. είναι ΝΑΙ, τι ποσοστό της δαπάνης καλύπτεται; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.18. Πόσες προσπάθειες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής καλύπτονται ασφαλιστικά σε καθεμιά από τις πιο πάνω περιπτώσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.19. Καλύπτονται ασφαλιστικά εξίσου όλες οι μορφές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής; Προσδιορίστε:
Show Answers

VIIΙ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗΣ  Show All

1.1. Θεωρούνται κατά το αστικό δίκαιο συγγενείς ο δότης σπέρματος / ωαρίου και το παιδί που γεννιέται από ετερόλογη γονιμοποίηση (εξωσωματική ή σπερματέγχυση);
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Συνιστά κατά το ποινικό δίκαιο αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ του δότη του σπέρματος ή ωαρίου και του παιδιού που γεννιέται από ετερόλογη γονιμοποίηση;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.3. Θεωρείται κατά το ποινικό δίκαιο αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ του νόμιμου συζύγου ή συντρόφου της μητέρας (που ζήτησε μαζί της την πραγματοποίηση ετερόλογης γονιμοποίησης με ξένο σπέρμα) και του παιδιού που γεννιέται από αυτήν;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.4. Αν στοιχειοθετείται το έγκλημα της αιμομιξίας, ποιες είναι οι απειλούμενες κυρώσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.5. Έχει κληρονομικό δικαίωμα το παιδί έναντι του δότη σπέρματος ή της δότριας ωαρίων, στο πλαίσιο ετερόλογης γονιμοποίησης, αν η ταυτότητά του γίνει γνωστή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ

Διευκρινίστε αν είναι αναγκαίο.

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  Show All

2.1. Θεωρούνται κατά το αστικό δίκαιο συγγενείς η παρένθετη μητέρα και το παιδί που γεννά;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Συνιστά κατά το ποινικό δίκαιο αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ της παρένθετης μητέρας και του παιδιού που έχει γεννήσει;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.3. Θεωρείται αιμομιξία η τέλεση ασελγών πράξεων μεταξύ των νόμιμων γονέων του παιδιού και του ενήλικου παιδιού τους, που έχει γεννηθεί με γεννητικό υλικό τρίτων, μέσω παρένθετης μητέρας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Έχει κληρονομικό δικαίωμα το παιδί έναντι της παρένθετης μητέρας;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ

Διευκρινίστε αν είναι αναγκαίο.

3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΜΟΦΥΛΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ  Show All

3.1. Ποιος θεωρείται κατά το δίκαιο πατέρας του παιδιού στο πλαίσιο ομόφυλων ζευγαριών; Προσδιορίστε:
Show Answers
3.2. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού αναγράφεται:
Show AnswersPossible Answers: (α) η ιδιότητα του πατέρα και μητέρας χωριστά, (β) με ενιαίο τρόπο η ταυτότητα των προσώπων ως γονέων
3.3. Αν η απάντηση στο 3.2. είναι (α) ποιος αναγράφεται ως πατέρας και ποιος ως μητέρα στα ομόφυλα ζευγάρια; Προσδιορίστε:
Show Answers
3.4.Σε περίπτωση επιλογής της μεθόδου της παρένθετης μητρότητας, προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο η ταυτότητα του πατέρα και της μητέρας στο ομόφυλο ζευγάρι;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.5. Αν η απάντηση στο 3.4. είναι ΟΧΙ, προσδιορίστε πώς διαφοροποιείται:
Show Answers

IΧ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΔΟΤΗ  Show All

1.1. Αν η λήψη σπέρματος/ωαρίου γίνεται σε χώρα όπου επιβάλλεται ανωνυμία του δότη, το παιδί όμως γεννιέται και έχει την υπηκοότητα χώρας όπου επιβάλλεται η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη, είναι δυνατό να ζητηθεί η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη στη χώρα αυτή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.2. Αν η απάντηση στο 1.1. είναι ΝΑΙ, υπό ποιες νόμιμες προϋποθέσεις γίνεται αυτό; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.3. Αν η λήψη σπέρματος / ωαρίου γίνεται σε χώρα όπου επιβάλλεται ανωνυμία του δότη, το παιδί όμως διαμένει σε χώρα όπου επιβάλλεται η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη, είναι δυνατό να ζητηθεί η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη στη χώρα αυτή;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.4. Αν η απάντηση στο 1.3. είναι ΝΑΙ, υπό ποιες νόμιμες προϋποθέσεις γίνεται αυτό; Προσδιορίστε:
Show Answers
1.5. Αν η λήψη σπέρματος / ωαρίου γίνεται σε χώρα όπου επιβάλλεται η γνωστοποίηση του ονόματος του δότη, το παιδί όμως γεννιέται και έχει την υπηκοότητα χώρας όπου αυτή απαγορεύεται, είναι δυνατό να ζητήσει να του γνωστοποιηθεί το όνομα του δότη του σπέρματος ή της δότριας του ωαρίου;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
1.6. Αν η απάντηση στο 1.5. είναι ΝΑΙ, υπό ποιες νόμιμες προϋποθέσεις γίνεται αυτό; Προσδιορίστε:
Show Answers

2. ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ  Show All

2.1. Αν υπήκοοι χώρας όπου απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα, ζητούν να γίνουν νόμιμοι γονείς – με βάση όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες – σε χώρα όπου επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα, θεωρούνται νόμιμοι γονείς και στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.2. Αν η απάντηση στο 2.1. είναι ΟΧΙ, τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.3. Μπορεί ζευγάρι που έχει την υπηκοότητα χώρας όπου απαγορεύεται η παρένθετη μητρότητα να ζητήσει να υποβληθεί στη διαδικασία αυτή σε χώρα όπου επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.4. Αν η απάντηση στο 2.3. είναι ΝΑΙ, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται και για τους υπηκόους της χώρας όπου επιτρέπεται η παρένθετη μητρότητα;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.5. Αν η απάντηση στο 2.4. είναι ΟΧΙ, σε τι διαφέρει η τηρούμενη διαδικασία; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.6. Αν σε μια χώρα η παρένθετη μητρότητα επιτρέπεται μόνο με δικαστική απόφαση, μπορεί η δικαστική αυτή απόφαση να αναγνωριστεί σε άλλη χώρα της ΕΕ, όπου η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
2.7. Αν η απάντηση στο 2.6. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις / τηρείται κάποια διαδικασία; Προσδιορίστε:
Show Answers
2.8. Αν η απάντηση στο 2.6. είναι ΟΧΙ, ορίζεται αυτό ρητά στον νόμο; Προσδιορίστε:
Show Answers

3. ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ  Show All

3.1. Αν μοναχική γυναίκα υποβληθεί σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε χώρα όπου αυτή επιτρέπεται, θεωρείται νόμιμη μητέρα και στη χώρα της, όπου η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε μοναχικές γυναίκες απαγορεύεται;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
3.2. Αν η απάντηση στο 3.1. είναι ΟΧΙ, πώς επιλύεται νομικά το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή; Διευκρινίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Show Answers

4. ΜΟΝΑΧΙΚΟΣ ΑΝΔΡΑΣ  Show All

4.1. Αν μοναχικός άνδρας αποκτήσει παιδί με παρένθετη μητέρα, σε χώρα όπου αυτή επιτρέπεται, θεωρείται νόμιμος πατέρας και στη χώρα του, όπου η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για μοναχικούς άνδρες απαγορεύεται;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
4.2. Αν η απάντηση στο 4.1. είναι ΟΧΙ, πώς επιλύεται νομικά το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή; Διευκρινίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Show Answers

5. ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ  Show All

5.1. Αν ομόφυλο ζευγάρι αποκτήσει παιδί με μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σε χώρα όπου αυτή επιτρέπεται για τα ομόφυλα ζευγάρια, θεωρείται ότι είναι τα μέλη του νόμιμοι γονείς του παιδιού και στη χώρα τους, όπου η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για ομόφυλα ζευγάρια απαγορεύεται;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
5.2. Αν η απάντηση στο 5.1. είναι ΟΧΙ, πώς επιλύεται νομικά το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή; Διευκρινίστε, αναφέροντας και τις σχετικές διατάξεις:
Show Answers

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  Show All

6.1. Μπορεί να υποβληθεί σε νόμιμη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ζευγάρι που δεν επιτρέπεται να υποβληθεί στη μέθοδο αυτή στη χώρα, την υπηκοότητα της οποίας έχει (επειδή δεν διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις);
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.2. Αν η απάντηση στο 6.1. είναι ΝΑΙ, χρειάζεται να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
6.3. Μπορεί να εφαρμοστεί νόμιμη μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σε σχέση με την ηλικία των ατόμων / αριθμό εμφυτευομένων γονιμοποιημένων ωαρίων κλπ), η οποία ωστόσο είναι απαγορευμένη στην χώρα καταγωγής των ενδιαφερομένων;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.4. Αν η απάντηση στο 6.3. είναι ΝΑΙ, χρειάζεται να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις; Προσδιορίστε:
Show Answers
6.5. Αν σε μια χώρα απαγορεύεται η βελτίωση γενετικού υλικού, μπορεί να εισαχθεί τέτοιο υλικό από χώρα όπου αυτή επιτρέπεται;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.6. Αν η απάντηση στο 6.5. είναι ΝΑΙ, υπάρχουν προϋποθέσεις για την εισαγωγή και ποιες; Διευκρινίστε:
Show Answers
6.7.Δικαιούται ένας γιατρός να υποδεικνύει σε άτομο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής να μεταβεί σε άλλη χώρα προκειμένου να υιοθετήσει πράξεις οι οποίες είναι απαγορευμένες στην χώρα όπου ασκεί ο ίδιος την ιατρική;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.8. Αν η απάντηση στο 6.7. είναι ΟΧΙ υπάρχουν κυρώσεις σε βάρος του γιατρού;
Show AnswersPossible Answers: ΝΑΙ, ΟΧΙ
6.9. Αν η απάντηση στο 6.8. είναι ΝΑΙ, οι κυρώσεις είναι διοικητικής, αστικής ή / και ποινικής φύσης;
Show AnswersPossible Answers: (α) Διοικητικές, (β) Αστικές , (γ) Ποινικές
6.10. Αν οι κυρώσεις είναι διοικητικές, ποιο είναι το περιεχόμενό τους; Προσδιορίστε:
Show Answers
6.11. Αν οι κυρώσεις είναι αστικές, ποιο είναι το περιεχόμενό τους; Προσδιορίστε:
Show Answers
6.12. Αν οι κυρώσεις είναι ποινικές, ποιο είναι το ύψος τους;
Show Answers